Αρχική

Ημερίδα "Το Γκότζι Μπέρρυ και η καλλιέργειά του".

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦ.                                                                                                                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(Ι.Π.Α.∆.Μ.)
Ηροδότου 9, 50100, Κοζάνη
Τηλ.: 2461 0 26622
Fax:  2461 0 26625
• ∆ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
Πλατεία Τσιστοπούλου 5
50300 Σιάτιστα
Τηλ.: 2463 5 50100
Fax:  2463 5 23370                                                        
 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ
Συντονισµός: Χρήστος Τράντης
09:30 – 10:15   Εγγραφές – Παραλαβή Φακέλων
10:15 – 10:30   Καλωσόρισµα ∆ιοργανωτών
10:30 – 11:00
«Το Γκότζι Μπέρρυ και η καλλιέργειά του»
∆αουτόπουλος Γιώργος, τ. Καθ. Γεωπονίας στο Α.Π.Θ.
11:00 – 11:20
«DNA barcode για την ιχνηλασιµότητα των οργανισµών και των παραγόµενων
Προϊόντων τους»
Τσαυτάρης Αθανάσιος, Καθ. Γεωπονίας Α.Π.Θ., ∆/ντής ΕΚΕΤΑ/ΙΝΑ
11:20 – 11:40
«Ερευνητική προσέγγιση και αξιολόγηση των καρπών του Γκότζι Μπέρρυ – Νέα
Προϊόντα»
Λιακοπούλου-Κυριακίδου Μαρία, Καθ. Χηµικών-Μηχανικών Α.Π.Θ.
11:40 – 12:00   ∆ιάλειµµα – µπουφές – τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
Συντονισµός: Βίκας Κωνσταντίνος
12:00 – 12:20
«Η χρήση των υπολειµµάτων επεξεργασίας του Γκότζι Μπέρρυ στη διατροφή των
ζώων»
Αρσένος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, ∆ντής Εργαστ. Ζωοτεχνίας Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
12:20 – 12:40
«Εφαρµογή ορυκτών στη φυτική παραγωγή – Η περίπτωση του Ατταπουλγίτη»
Θεοφίλου Νίκος, ∆/ντής ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Ε.
12:40 – 13:00
«Βιολογική καλλιέργεια – Η περίπτωση του Γκότζι Μπέρρυ»
Χαραντώνης ∆ηµήτρης, Γεωπόνος
13:00 – 13:20
«Ολοκλήρωµένη πρόταση προβολής -  προώθησης προϊόντων Γκότζι Μπέρρυ»
Παναγιώτης Κυράτσης, Καθ. Τµ. Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας
13:20 – 13:40   Συνόψιση συµπερασµάτων
13:40 – 14:15   Συζήτηση - Ερωτήσεις – Απαντήσεις

X
Φόρτωση