Αρχική
MEDITERRANEAN FOODS AE
Αντικείμενο Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ
Επάγγελμα: Παραγωγός
Διεύθυνση:
9 Ironos str. Koropi
Athens, AT 19400
Greece
Τηλέφωνο:
+302106626319, +306944730030
Fax: +302106626280
Ιστοσελίδα Επιχείρησης: http://www.medfoods.eu
Λίγα λόγια για την επιχείρηση μας:

Η εταιρεία MEDITERRANEAN FOODS A.E., ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά κυρίως την παραγωγή αρτυμάτων (Μουστάρδα, Ketchup, Μαγιονέζα, Σάλτσες) με τις επωνυμίες BRAVA και DELICIA.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Κορωπί (Ήρωνος 9) όπου στεγάζονται όλες οι Διοικητικές υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένο το κέντρο Αποθήκευσης-Διανομής της εταιρείας.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Λεωνίδιο (Πραγματευτή)Αρκαδίας.
Οι κατηγορίες των τελικών προϊόντων της εταιρείας διατίθεται σε συσκευασίες Retail προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών και Food Service προς εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της μαζικής εστίασης.
Η MEDITERRANEAN FOODS A.E είναι μια σύγχρονη Εταιρεία και ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της.
Στόχοι της είναι : η σταθερή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, η εξασφάλιση μιας επιτυχής πορείας στην ελληνική αγορά, η διατήρηση και η αύξηση μεριδίου της αγοράς που κατέχει, η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών της, η ικανοποίηση των σχετικών με το αντικείμενο λειτουργίας της νομοθετικών διατάξεων και κοινωνικών θεσμών (ασφάλεια, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και υλικών).
Η MEDITERRANEAN FOODS AE δραστηριοποιείται με συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών, βελτιώνοντας συνεχώς την τεχνογνωσία, το προσωπικό και την ασφάλειά του, την οργάνωση, τον έλεγχο των ανθρώπινων, διοικητικών, υλικών και τεχνικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων της, την λειτουργία της και την οργανωτική της δομή.
Κέντρο δραστηριοτήτων της εταιρείας είναι ο πελάτης και φιλοσοφία της η Ποιότητα σε συνάρτηση με την Ασφάλεια. Με το πνεύμα αυτό και συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις του καιρού μας η MEDITERRANEAN FOODS AE εκσυγχρονίζεται συνεχώς.
Η Διοίκηση θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα, την ασφάλεια των προϊόντων της και τον τρόπο λειτουργίας της έχει προβεί στον σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων της και έχει καθορίσει την οργανωτική δομή της, τους πόρους και τις διαδικασίες των καθημερινών λειτουργιών της που στο σύνολό τους αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της MEDITERRANEAN FOODS AE, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ. ISO 9001: 2008 .
Η διοίκηση της MEDITERRANEAN FOODS Α.Ε. παρακολουθώντας τις διαμορφούμενες τάσεις στο πεδίο της ζήτησης τροφίμων υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας, αποφάσισε κατά τρόπο δεσμευτικό την ένταξη του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των αρτυμάτων προϊόντων, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ. ISO 22000:2005, στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει.
Βασική αρχή και δέσμευση της MEDITERRANEAN FOODS AE, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα ασφαλή, που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει

X
Φόρτωση